» مطالب برای 1400/03/20


اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ پارسیان ،دشتی و کوشکنار اعلام شد

 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان پارسیان، ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ 51 ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﻭﻣﺎﺩﻩ 56 ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، اجرایی اسامی  نامزدهای ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ،حوزه  ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺷﻬرهای مذکور اعلام شد

اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ پارسیان ،دشتی و کوشکنار اعلام شد