» » » منشور دوازده گانه حقوق شهروندی


منشور دوازده گانه حقوق شهروندی

 اول : امور ستادي

برگزاري جلسات ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي دستگاه و كميته هااي مماوزش و بازرسايمربوطه و پاسخگوئي به مكاتبات و مراجعات ستاد مركزي صيانت وزارت كشور و شركت در جلسات ستاد مركزي صيانت

 

 1. تبيين و احصاء شاخص هاي حقوق شهروندي و اولويت بندي آنها جهت دستيابي به اهداف ستاد صيانت سازمان.
 2. شركت فعال در جلسات ستاد مركزي صيانت.
 3. عقد تفاهم نامه همكاري با دستگاههاي ذيربط )قضايي ،رسانه ملي، آموزشي و(... .
 4. پاسخگوئي به مكاتبات و مراجعه هيات هاي اعزامي ستاد مركززي صزيانت از حزريم امنيزت عمزومي و حقزوقشهروندي.
 5. برگزاري جلسات ستاد صيانت در وزارتخانه، سازمان و واحدهاي تابعه آن در مركز و استانهاي سراسر كشزور بزهمنظور برنامه ريزي و هماهنگي اجراي برنامه ها) 4 جلسه در سال(.
 6. برگزاري جلسات كميته هاي آموزشي و بازرسي و نظارت )هر كدام 6 جلسه جمعاً 12 جلسه در سال(.
 7. رئيس ،دبير و اعضاء ستاد صيانت دستگاه مربوطه موظف هستند در جلسات ستاد مركزي صيانت شزركت فعزالداشته باشند.

تبصره:  اعضاء ستاد صيانت هر دستگاه در بخشنامه ابلاغزي سزاختار سزتاد صزيانت دسزتگاههاي اجرايزي بزه شزماره134471/8 مورخ 25/14/11 ابلاغ شده است.

 1. مصوبات ستاد صيانت حتماً به مراكز زير مجموعه جهت اقدام ابلاغ شود.
 2. 1. ستاد صيانت هر دستگاه نسبت به اجراي مصوبات مربوطه در مراكز زيرمجموعه نظارت داشته باشند.
 3. 14. يك نسخه از مستندات )دعوتنامه جلسات، صورتجلسات، ابلاغ به مراكز زيرمجموعه( به سزتاد مركززي ارسزال گردد.

برنامه دوم:  مموزش كاركنان

برگزاري همايش، كارگاههاي مموزشي مديران، جلسات اخلاق اداري و مديران و نشست هاي تخصصي به منظور تبيين و ارتقاي سطح مگاهي و التزام عملي كاركنان و مديران دستگاههاي اجرائي به قوانين و مقررات مربوطاه، رعاياتشوونات اسلامي و اخلاق حرفه اي

 1. برگزاري همايش با حضور مديران، كارشناسان و كاركنان دستگاه مربوطه با موضوع صيانت از حقوق شزهروندي وارتقاء نظام سلامت اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي جامعه اداري، با استفاده از اسزاتيد مجزر  و فاضزح حزوزه ودانشگاه )يك بار در سال.(
 2. برگزاري نشست هاي علمي و تخصصي، هم انديشي آسيب شناسي و دستيابي به راهكارهاي پيشگيري از فساد اداري و ترويج قانون گرايي )دو بار در سال(
 3. آموزش حقوق شهروندي مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرائي از طريق برگزاري دوره هاي آموزشزي ضزمنخدمت )يك بار در سال(
 4. برگزاري جلسات اخلاق اداري ماهيانه براي كاركنان در هر يزك از واحزدهاي دسزتگاه اجرائزي كشزور و اداراتاستاني با دعوت از اساتيد اخلاق.
 5. برگزاري جلسات اخلاق اداري ماهيانه براي مديران دستگاههاي اجرائي مركز كه متعاقبزاً فهرسزت آنهزا اعزلامخواهد شد.
 6. برگزاري جلسات اخلاق اداري براي مديران دستگاههاي اجرائي و ستادي استانها با دعوت از نمايندگان ولي فقيه و ائمه جمعه و يا اساتيد مجر حوزه و دانشگاه.
 7. توليد و توزيع بسته هاي آموزشي حقوق شهروندي و مباحث كلاسهاي اخلاق اداري بزراي كاركنزان و برگززاريمسابقات از محتوي آموزشي آنها.
 8. در پايان برنامه ها از شركت كنندگان نظرسنجي به عمح آورده و در جهت بهبود كيفيت و اثربخشي آنها استفاده لازم به عمح آيد.

برنامه سوم:  رسيدگي به تخلفات كاركنان

ارشاد و ارجاع كاركنان متخلف به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مربوطه و راه اندازي بانك اطلاعات تخلفات اداري

 1. استفاده از تمامي ظرفيت هاي دستگاه از جمله حراست، بسيج ،شوراي امر به معروف و نهي از منكزر و ... بزرايجمع آوري محسوس و غيرمحسوس تخلفات اداري.
 2. ارشاد متخلفين از طريق ارجاع به دوره هاي آموزشي و مشاوره قبح از رسيدگي توسط هيات تخلفات اداري.
 3. ارجاع متخلفين به هيات تخلفات اداري در صورت تكرار تخلف و رسيدگي وفق قانون و مقررات.

برنامه چهارم:  تبليغات محيطي

فضاسازي  و تبليغات محيطي اثربخش براي كاركنان و مراجعين با استفاده از روشها و ابزارهاي نوين مانند نصب تابلو ،تنديس، كنجينه نمايشگر و فرازهايي از منشور اخلاقي سازمان و توزيع بروشور راجع به صيانت از حقوق شهروندي

 1. گردآوري آموزه هاي ديني در حوزه هاي تخصصي مربوطه و استفاده از آنها در فضاسازي تبليغات محيطي.
 2. تغيير نوبه اي تابلوهاي مذكور در طول سال طي 4 مرحله انجام شود.
 3. تبليغات محيطي مورد نظر عمدتاً در مسيرهاي پرتردد و اصلي، وروديها و سالنهاي انتظار باشد.
 4. دريافت نظرات مردمي توسط مديران، راه اندازي سامانه مربوطه و رسيدگي به شكايات آنان.

 

 

 پنجم:  تشويقات

تشويق مديران و كاركنان خوش برخورد، پيگير و پاسخگو نسبت به مراجعين و كساني كه تدابير مناسب براي تكاريمارباب رجوع اتخاذ مي كنند

 1. اين برنامه به گونه اي اجراء مي گردد كه ضمن رعايت شاخص هاي ارزيابي اداري، موجب ايجاد انگيزه در سايرين شده و از تاثير منفي بر ديگران جلوگيري نمايد.
 2. مديران در انتصابات و ترفيعات اداري كاركنان به شاخص هاي توانايي، لياقزت و شايسزتگي در عملكزرد حزوزهصيانت از حقوق شهروندي آنها توجه نمايند.

برنامه ششم:  خدمات

تسهيل در ارائه خدمات، اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي لازم در امور مراجعات مردمي نظير الكترونيك نمودن نظااماداري و خدماتي، تمركززدائي، كوتاه كردن فرميند خدمات، ارائه خدمات از طريق پيشخوانهاي دولت و... 

 1. اطلاع رساني به مراجعين و عموم مردم از ارايه تسهيلات و خدمات به آنان.
 2. اهتمام ويژه مديران به راه اندازي و گسترش هر چه بيشتر مراكز ارائه تسهيلات و خدمات بزه مزراجعين ماننزدپليس+ 14 ، پيشخوان دولت و... .
 3. توسعه خدمات الكترونيكي و رفع معايب موجود به منظور افزايش رضايتمندي كاربران و مراجعين.
 4. پيش بيني روش هاي جايگزين ارائه خدمات مورد نظر در صورت مختح شدن سيستم.

برنامه هفتم:  راهنمائي مراجعين

پاسخگوئي و راهنمايي مراجعين از طريق يا ارتقاء سامانه تلفني، سايت، پيامك و رسيدگي به شكايات و فعال كردن ميز خدمت مجهز به IT در ورودي سازمانها با به كارگيري افراد مجرب و خوش برخورد به منظور راهنمايي و مشنا نمودن مراجعين به قوانين و مقررات و كمك به حل مشكل و نظرسنجي از رضايت منان

 1. براي اجراي برنامه ايجاد و يا ارتقاء سامانه تلفني، سايت، پيامك و ... ضروري است.
 2. ميز خدمت مجهز به IT در ورودي سازمان مربوط راه اندازي و فعال گردد.
 3. افراد خوش برخورد و توانمند در مسئوليت ميزخدمت به كارگيري شود.
 4. از اهداف اين برنامه آشنا نمودن و راهمائي مراجعين در زمينه قوانين و مقررات به منظور حح مشكلات آنان بايد باشد.
 5. نظرسنجي از ميزان رضايتمندي مراجعين انجام شود.
 6. در پيامك ها، سايت و تلفن گويا از قوانين و مقررات جاري مورد نياز جهت آگاهي متقاضيان استفاده شود.

 

 


 هشتم:  مموزش عمومي

اجراي برنامه مموزشي و توجيهي جهت مشنائي مردم با قوانين و مقررات، حقوق و تكاليف و شرايط و ضوابط

 1. استفاده از صدا و سيما و تبليغات شهري براي توجيه عمومي و آموزش همگاني.
 2. مشروط كردن صدور پروانه و ارائه بعضي از خدمات به مطالعه جزوات مربوطه و شركت در آزمون.
 3. تهيه و توزيع بروشورهاي توجيهي مناسب.
 4. نظرخواهي از شركت كنندگان دوره هاي آموزشي و آزمونها.

 

برنامه نهم:  ملاقات مردمي

حضور در مجامع و ملاقات مردمي مديران دستگاهها و واحدهاي تابعه

 1. ملاقات مردمي حداقح 2 ساعت در هفته توسط مديران مياني و عالي انجام پذيرد.
 2. نظر خواهي از مراجعه كنندگان به منظور تعيين رضايتمندي آنان از ملاقات عمومي با مديران صورت گيرد.
 3. حضور در مجامع مردمي نظير مساجد، نماز جمعه ها، مناسبتها و مراسم و پاسز بزه سزئوالات و درخواسزتهايمردمي.
 4. مدير مربوطه فردي را براي پيگيري دستورات صادره در ملاقات عمومي و حضور در مجامع تعيين نمايد.

 

برنامه دهم:  روانسازي قوانين و مقررات

مسيب شناسي نابساماني هاي قانوني و بوروكراسي اداري كه منجر به طولاني شدن فرميند اقدامات و نارضايتي مردم مي شود و پيگيري براي... 

 1. شناسايي قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير اداري.
 2. جمع آوري پيشنهادات اصلاح قوانين و مقررات زائد و ناكارآمد از مراكزز مربوطزه و پيگيزري بزراي تصزويب درمراجع ذيربط.
 3. بررسي مقررات و فرآيند ارائه خدمات در موسسات تحت نظارت به منظور تسهيح در امور مراجعين.

 

 

 

 

 يازدهم:  سازمان و كاركنان

ابتكارات سازماني براي ارتقاء منزلت اجتماعي سازمان و كاركنان

 1. پيش بيني مشوق هاي مناسب و استيفاي حقوق مادي و معنوي كاركنان.
 2. تشويق كاركنان نمونه و فعال در امر رسيدگي به مراجعات مردمي.
 3. توجه به ضوابط و مقررات ترفيع و تشويق كاركنان در قانون خدمات كشوري، طرح تحزول اداري و دسزتورالعمحارزشيابي كاركنان.
 4. ارائه گزارشهاي توجيهي و برنامه هاي تبليغي از فعاليت و خدمات دستگاه در رسانه هاي گروهي به منظور ارتقزاءمنزلت سازماني.
 5. اهتمام لازم به اجراي برنامه هاي ابلاغي ملي از جمله جشنواره شهيد رجائي و. ...

 

برنامه دوازدهم:  بازرسي

بازرسي و نظارت نوبه اي و موردي، محسوس و غيرمحسوس بر عملكرد مراكز تابعه براي رعايت قوانين و مقاررات وحقوق مراجعين و اجراي اين دستورالعمل

 1. بازرسي از اجراي برنامه هاي 12 گانه ابلاغي ستاد صيانت از ادارات و واحدهاي مربوطزه مراكزز و اسزتانها )در دومرحله 6 ماهه(
 2. نظرسنجي از كاركنان به منظور تعيين ميزان رضايت مندي آنان از برنامه هاي صيانت از حقوق شهروندي.
 3. نظرسنجي از اربا رجوع راجع به رضايت مندي آنها از نحوه ارائه خدمات از ادارات و كاركنان مربوطه.
 4. حضور رئيس يا جانشين ستاد صيانت يا نماينده تام الاختيار ايشان بزه همزراه دبيزر سزتاد صزيانت از حقزوقشهروندي مربوط در بازرسي ها.

تبصره 1- ضروري است به منظور يكنواختي و قانون مند شدن بازرسي ها، از چك ليسزت تهيزه شزده توسزطبازرسي ستاد مركزي صيانت )وزارت كشور( استفاده شود )چنانچه چك ليست ها نياز بزه بزومي سزازي داشزتهباشد، مي بايست به تائيد ستاد مركزي صيانت برسد.(

تبصره 2 -پس از بازرسي از مراكز زيرمجموعه، براي اصلاح امور و ارتقاء سلامت نظزام اداري در واحزد مربوطزهپيگيري هاي لازم به عمح آيد.

تبصره 3- يك نسخه از گزارش بازرسي ها، )چك ليست، ابلاغيه بازرسي، نتايج و اقدامات به عمح آمده( پس از رويت عالي ترين مقام دستگاه اجرايي براي ستاد مركزي صيانت ارسال شود.

 

 

 

 


بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .

نظرات این مطلب :

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.