» مطالب برای 1401/08/28


بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای تنبو جنوبی انجام شد

بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای تنبو جنوبی انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار بخش كوشكنار و جمعى از مسئولين شورای اداری شهرستان از روستای تنبو جنوبی در روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۵ بازديد و در جريان امور جاری و اقدامات انجام شده در اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای اکبری انجام شد

بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای اکبری انجام شد

  مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار بخش كوشكنار و جمعى از مسئولان شورای اداری شهرستان از روستای اکبری در روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۵ بازديد و در جريان امور جاری و اقدامات انجام شده اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای فارسی انجام شد

بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای فارسی انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار بخش كوشكنار و جمعى از مسئولين شورای اداری شهرستان از روستای فارسی در روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۵ بازديد و در جريان  امور جاری و اقدامات انجام شده  اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای سروباش انجام شد

بازدید دوره‌ای مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان از روستای سروباش انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار بخش كوشكنار و جمعى از مسئولين شورای اداری شهرستان از روستای سروباش در روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۵ بازديد و در جريان امور جاری و اقدامات انجام شده اين روستا قرار گرفتند.بازدید سرزده مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان از کشتارگاه طیور شهرستان

بازدید سرزده مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان از کشتارگاه طیور شهرستان

 در ساعات ابتدایی بامداد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان به همراه بخشدار بخش مرکزی، رییس اداره دامپزشکی شهرستان و جمعی از مسئولین مربوطه، بصورت سرزده از بخش‌های مختلف واحد کشتارگاه طیور شهرستان بازدید نمودند.بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای هشنیز بخش مرکزی انجام شد

بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای هشنیز بخش مرکزی انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار مرکزی و جمعى از مسئولين شورای اداری از روستای هشنیز بخش مرکزی در روز سه‌شنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۴ بازديد و در جريان اقدامات انجام شده و مسائل اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای حمیران انجام شد

بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای حمیران انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار مرکزی و جمعى از مسئولين شورای اداری شهرستان از روستای حمیران در روز سه‌شنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۴ بازديد و در جريان مسائل و اقدامات انجام شده در اين روستا قرار گرفتند.بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای حمیران جنوبی انجام شد

بازدید دوره‌ای فرماندار شهرستان پارسیان از روستای حمیران جنوبی انجام شد

 مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسيان به اتفاق بخشدار مرکزی و جمعى از مسئولين شورای اداری شهرستان از روستای حمیران جنوبی در روز سه شنبه مورخ ١٤٠١/٠٨/۲۴ بازديد و در جريان اقدامات و مسائل اين روستا قرار گرفتند.