» مطالب برای 1401/04/08


جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست فرماندار پارسیان برگزار شد

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست فرماندار پارسیان برگزار شد

 جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوعیت ازدواج و خانواده با حضور اعضای ستاد و به ریاست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد.جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد

جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمى فرماندار شهرستان پارسیان برگزار شد

 جلسه کمیسیون کارگری به ریاست مهندس فرهنگ سالمی فرماندار پارسیان و اعضای این کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.